کارشناسی ارشد مهندسی برق – الکترونیک . مدرس دپارتمان تعمیرات موبایل ، امنیت شبکه های رایانه ای