نام سوال
مشخصات سوال
دسترسی
سیم کارت تعداد 30 سوال چهار گزینه‌ای بخش سیم کارت آزمون تعمیر موبایل نمایش رایگان
باتری تعداد 15 سوال چهار گزینه‌ای بخش باتری آزمون تعمیر موبایل نمایش رایگان
آنتن تعداد 30 سوال چهار گزینه‌ای بخش آنتن آزمون تعمیر موبایل نمایش رایگان
تکمیلی تعداد 1000 سوال چهار گزینه‌ای آزمون تعمیر موبایل خرید
نرم افزار موبایل سوالات چهار گزینه‌ای آزمون تعمیرکار نرم افزار تلفن همراه خرید
رزین سوالات چهار گزینه‌ای آزمون رزین و اپوکسی خرید