قسمت اول (سیم کارت)

1-کدامیک از اجزاء تشکیل دهنده قطعه سیم کارت نیست؟
الف- CPU ب-E2PROM ج-RAM د-کریستال

2-در سیم کارت تلفن همراه چه اطلاعاتی ذخیره نمی‌شود؟
الف-pin,puk ب-شماره سریال سیم کارت ج-شماره تلفن د-راه انداز گوشی

3-سیم کارت دارای چند پایه است؟
الف-5 ب-6 ج-7 د-8

4-کدام گزینه اسامی پایه‌‌‌‌های سیم کارت را نشان میدهد؟
الف-SDA.VCC. NC.GND.RST.CLK ب-VCC.GND.PCM.SDA.SCL
ج-SCL.VPP.VCC.NC.PCM د-SDA.PWM.VPP.VSS.GND.RST

5-کدام گزینه در مورد خرابی سخت افزار سیم کارت صحیح است ؟
الف- در صورت خرابی سیم کارت دستگاه آنتن نمیدهد
ب-در صورت خرابی سیم کارت دستگاه روشن نمیشود
ج- در صورت خرابی سیم کارت پیام درج سیم را داریم
د- در صورت خرابی سیم کارت گوشی ریسارت میشود

6-در پایه‌‌‌‌های سیم کارت چند پایه تغذیه وجود دارد؟
الف-1 ب-2 ج-3 د-4

7-کدام یک از گزینه‌‌‌‌های زیر از پایه‌‌‌‌های سیم کارت نیست؟
الف-BOOT ب-CLK ج- reset د-DATA

8-کدام گزینه معرف نام قفل امنیتی سیم کارت است؟
الف-LOCK ب-IMEI ج-PIN CODE د-PIN.PUK

9- PIN1و PIN 2 به ترتیب مربوط به کنترل چه قسمت هایی می‌شوند؟
الف-کد امنیتی سیم کارت و کد امنیتی گوشی ب-کد امنیتی سیم کارت و کد ایجاد محدودیت در تماس
ج-کد امنیتی گوشی و کد امنیتی سیم کارت د-کد ایجاد محدودیت در تماس و کد امنیتی سیم کارت

10-pin1 برای چه منظوری است؟
الف-محافظت سیم کارت ب- تنظیمات گوشی ج- محافظت گوشی د-قفل کردن گوشی

11-کدpukچند رقمی است؟
الف-1 ب-3 ج-5 د-8

12-PUK1 مربوط به…………….است؟
الف-قفل کردن سیم کارت ب-فایل تغییر زبان ج-قفل کردن گوشی د-باز کردن قفل سیم کارت

13-کدام کد مربوط به امنیتی کردن گوشی در گزینه محدودیت تماس ها است؟
الف-PIN1 ب-PIN2 ج-PUK د-CODE CARD

14-PIN1چیست؟
الف- قفل منو تلفن ب-قفل امنیتی سیم کارت ج-قفل شماره گیری د-کد reset

15-PINوPUKدر کجا ذخیره می‌شوند؟
الف-FLASH MEMORY ب-RAM ج-SIM د-IMSI

16-کدام کد امنیتی سیم اگر 4بار اشتباه وارد شود باعث سوختن سیم کارت می‌شود؟
الف-PUK ب-SIM CODE ج- PIN د-PASSWORD

17-کد PIN 2 مربوط به چیست؟
الف-قفل سیم کارت ب- محدودیت امکانات شبکه
ج- باز کردن سیم کارت د-باز کردن گوشی

18-پین کد در کدام قسمت ذخیره می‌شود؟
الف-CPU ب-در حافظه سیم کارت ج-FLASH د-در حافظه گوشی

19-PIN1 چند رقم دارد؟
الف-4 ب-6 ج-8 د-5

20-پیام خطای sim not valid مربوط به چیست ؟
الف-خرابی مدار سخت افزاری سیم کارت ب- خرابی سیم کارت
ج- خرابی نرم افزار قفل شبکه دستگاه د-همه موارد صحیح است

21-برای ورود به منو‌‌‌‌های خاص گوشی و تنظیمات مخفی از کدام رمز عبور استفاده می‌شود؟
الف-PIN1 ب-PIN2 ج-PUK1 د-PUK2

22- به رمز سد شکن شخص چه می‌گویند؟
الف-PASSWORD security ب-PIN ج-CODE security د-PUK

23- شماره سریال سیم کارت چه نام دارد ؟
الف-pin ب-imsi ج-imei د-msi

24-با استفاده از کدام یک از کد ها ی زیر می‌توان کد PIN را تغییر داد؟
الف-#06#* ب-#1234#* ج-#0000#* د-هیچکدام

25-پین کد را از چه طریقی می‌توان باز کرد؟
الف- reset وUNLOCK ب-باکس UNIVERSAL ج-قفل شکن مخصوص د-PUK​​​​​​​

پاسخنامه سوالات مدار سیم کارت

ردیف الف ب ج د
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *