قسمت دوم (باتری)

1- جنس باتري هاي موبايل جديد از چيست ؟
الف ) Ni-cd ب ) Metal Hydrate ج ) Ni-Metal د ) Li-Ion

2 – كدام نوع باتري به لحاظ كاركرد و مدت زمان نگه داشتن شارژ بهتر است ؟
االف ) نيكل – مكادمي ب ) ليتيوم – نيو ج ) كربن و آلياژ د ) نيكل – يمتال ه درات

3 – نام واحد اندازه گيري ظرفيت باتري چيست ؟
الف ) MA m ) ب Ah m ) ج As M ) د AH

4 – مولتاژ نا ي باتري هاي گوشي موبايل ، چند ولت است ؟
فال 2/4) تا 3/2 ولت 3/ ب( 6 تا 3/9 تول 3/ ج( 9 تا 4/2 ولت 3/ د( 2 تا 4/2 تول

5 – يك باتري m Ah 511 براي مدت ؟ 2 ساعت،چقدر توانايي جريان دهي دارد
فال m ) Ah 500 m ) ب Ah 1000 m ) ج Ah 2000 m ) د Ah 25 0

6 ؟ – باتري با چند نوع پليت وجود دارد
فال 1 ب( 2 ج( 3 د( 4 )

7 – دپايه هاي اتصال باتري به گوشي را مشخص كني .
فال ) پايه مثبت و منفي ب( پايه مثبت و منفي و RESET
ج( پايه BSI و BTEMP د( پايه هاي BSI و BTEMP يو مثبت و منف

8 – كدام يك از گزينه هاي زير ؟پايه باتري محسوب نمي شود
فال V ) batt R ) ب TC B ) ج TEMP G ) د ND,BSI

9 – كار پايه BTEMP ؟ در باتري چيست
فال ) جلوگيري از خالي شدن شارژ باتري ب( اعلام اتصال باتري به گوشي
ج( اندازه گيري دماي باتري د( بگزينه الف و

10 – تغييرات دماي باتري توسط پايه BTEMP هبه چ ؟ قطعه اي منتقل مي شود
فال B ) ETTY R ) ب F ج( RTC R ) د ETU

11 – كدام پايه وجود ؟باتري را در گوشي كنترل مي كند
فال B ) TEMP N ) ب TC B ) ج SI v ) د batt

12 ؟ – در صورت نبودن باتري در گوشي،كدام پايه هشدار مي دهد
فال p ) ower G ) ب ND B ) ج SI v ) د batt

13 – پايه هاي باتري ) ادر گوشي نوكي ) ؟به ترتيب كدامند
فال ، ) مثبت،منفي BTEMP,BSI ب( ، منفي BSI,BTEMP, ت،مثب
B ) ج TEMP,BSI ت،منفي،مثب B ) د TEMP ،،منفي،مثبت BSل

بعد از گرم شدن باتري،مقدار مقاومت كدام پايه تغيير مي كند14-
فال ) مثبت ب( منفي B ) ج SI B ) د TEMP

پاسخنامه سوالات مدار سیم کارت

ردیف الف ب ج د
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *