قسمت دوم (سیم کارت)

1- جنس باتري هاي موبايل جديد از چيست ؟ الف ) Ni-cd ب ) Metal Hydrate ج ) Ni-Metal د ) Li-Ion

2 - كدام نوع باتري به لحاظ كاركرد و مدت زمان نگه داشتن شارژ بهتر است ؟ االف ) نيكل – مكادمي ب ) ليتيوم – نيو ج ) كربن و آلياژ د ) نيكل – يمتال ه درات

3 - نام واحد اندازه گيري ظرفيت باتري چيست ؟ الف ) MA m ) ب Ah m ) ج As M ) د AH

4 - مولتاژ نا ي باتري هاي گوشي موبايل ، چند ولت است ؟ فال 2/4) تا 3/2 ولت 3/ ب( 6 تا 3/9 تول 3/ ج( 9 تا 4/2 ولت 3/ د( 2 تا 4/2 تول

5 - يك باتري m Ah 511 براي مدت ؟ 2 ساعت،چقدر توانايي جريان دهي دارد فال m ) Ah 500 m ) ب Ah 1000 m ) ج Ah 2000 m ) د Ah 25 0

6 ؟ - باتري با چند نوع پليت وجود دارد فال 1 ب( 2 ج( 3 د( 4 )

7 - دپايه هاي اتصال باتري به گوشي را مشخص كني . فال ) پايه مثبت و منفي ب( پايه مثبت و منفي و RESET ج( پايه BSI و BTEMP د( پايه هاي BSI و BTEMP يو مثبت و منف

8 - كدام يك از گزينه هاي زير ؟پايه باتري محسوب نمي شود فال V ) batt R ) ب TC B ) ج TEMP G ) د ND,BSI

9 - كار پايه BTEMP ؟ در باتري چيست فال ) جلوگيري از خالي شدن شارژ باتري ب( اعلام اتصال باتري به گوشي ج( اندازه گيري دماي باتري د( بگزينه الف و

10 - تغييرات دماي باتري توسط پايه BTEMP هبه چ ؟ قطعه اي منتقل مي شود فال B ) ETTY R ) ب F ج( RTC R ) د ETU

11 - كدام پايه وجود ؟باتري را در گوشي كنترل مي كند فال B ) TEMP N ) ب TC B ) ج SI v ) د batt

12 ؟ - در صورت نبودن باتري در گوشي،كدام پايه هشدار مي دهد فال p ) ower G ) ب ND B ) ج SI v ) د batt

13 - پايه هاي باتري ) ادر گوشي نوكي ) ؟به ترتيب كدامند فال ، ) مثبت،منفي BTEMP,BSI ب( ، منفي BSI,BTEMP, ت،مثب B ) ج TEMP,BSI ت،منفي،مثب B ) د TEMP ،،منفي،مثبت BSل

بعد از گرم شدن باتري،مقدار مقاومت كدام پايه تغيير مي كند14- فال ) مثبت ب( منفي B ) ج SI B ) د TEMP

پاسخنامه سوالات مدار سیم کارت

ردیف الف ب ج د
1 *
2 *
3 *
4 *
5 *
6 *
7 *
8 *
9 *
10 *
11 *
12 *
13 *
14 *
15 *
16 *
17 *
18 *
19 *
20 *
21 *
22 *
23 *
24 *
25 *