پرداخت هزینه آزمون فنی و حرفه ای

هنرجو محترم به نکات زیر توجه فرمائید :

1- هزینه شرکت در اولین آزمون با احتساب ثبت دوره و آزمون گروه صنعت در نظر گرفته شده.

2- عدم شرکت در آزمون اول یا عدم کسب نمره قبولی به منزله مردودی است و هنرجو باید هزینه آزمون مجدد را واریز نماید.

3- بدلیل تهیه کارت ثبت نام و آزمون از طریق آموزشگاه هزینه از طریق لینک‌‌‌‌های زیر به حساب مدیر آموزشگاه واریز میشود.

4- مشخصات کامل کار آموز متقاضی آزمون را در زمان واریز وجه وارد نمائید.

5- بر اساس برنامه ریزی اداره محترم آزمون فنی و حرفه ای فقط روز چهارشنبه هر هفته جهت ثبت آزمون است لذا به واریز‌‌‌‌های تا ساعت 15 روز سه شنبه ترتیب اثر داده خواهد شد.

پرداخت هزینه آزمون اول پرداخت هزینه آزمون مجدد Button Project - rokaweb.ir