98/5/9 28 بار 6

برنامه زمانبندی آزمون عملی بهمن ماه 1400

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

پرداخت هزینه آزمون های مهارت فنی و حرفه ای

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

دریافت نتیجه آزمون های کتبی فنی و حرفه ای

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مهارت

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

مراحل انجام آزمون تا دریافت گواهینامه

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

پرداخت هزینه صدورگواهینامه مهارت

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مهارت

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

مراحل انجام آزمون تا دریافت گواهینامه

مشاهده »
98/5/9 28 بار 6

پرداخت هزینه صدورگواهینامه مهارت

مشاهده »